Umzi Watsha

Bendizixelele ukuba andizukuyibukela Ingxelo Ngemeko Yelizwe (State of the Nation Address) ngokuba ndidiniwe kukuva into enye minyaka le. Ndithe xa ndicinga ngezisongelo ze EFF sokuyingxobha lendibano, ndagqiba ukuba andinantshisekelo yokubona loomasikizi. Kuthe kanti andibuzanga egqirheni! Umnxeba wam wesandla ukhale ukhalile ndibuzwa ukuba ndiyijongile na le meko inxubayo, nanku uMongameli welizwe ecelwa ukuba ahlale phantsi – uMongameli weEFF uMnu Malema kukhona afuna kuqwalaselwe ngokukhawuleza. Ndim lo, ndigxanya ndisiya kwamakhelwane ndifuna ukubona kaloku ukuba iyakuzala nkomo ni.

Ndifike kwamakhelwane kuxokozela ingathi kuxhelwa ihagu, ndacela ukwakhela umkhanyo nga le nto yenzeka ePalamente. Umbutho we EFF ucele ukwazi kuMongameli JG Zuma ukuba imali Umkhuseli Woluntu owathi wayisebenzisa ngokungemthetho uzakuyibhatala nini, ezakuyibhatala ngayiphina indlela. Isithethi sasePalamente sithe uMongameli akazanga kuzophendula mibuzo koko uzokothula ingxelo. Abafanga namthanyana abeminqwazi ebomvu besithi uMongameli makabhentsise ukuba uzimisele na ukuyibhatala lemali.
Tyhini bafazi! Yay’ivungama indlu; kwangubhentsu-bhentsu, naku kubizwa abokukhuselo ukuba bakhutshwe kulendlu inengxoxo. Kuyakrutha-kruthwana, kuyakhwazwana. Kuthi qatha engqondweni ukuba yeyona meko yelizwe ke ngokunyanisekileyo. Sesithethela phezulu nje siveza izimvo zethu, zona iintanda kudala zabakho kulendlu. Sekubuhlungwana ngokuba ezintanda zibonakala pha phezulu kungentsuku zatywala uphahla luzokuwa, idilike le ndlu kuthiwa nguMzantsi Africa.

Kulombhodamo oomama abaphethe indlu babhula besambeza nabo bezama ukubuyisela ucwangco. Kuthi tha ukuba le mali yasetyenziswayo, gabula Mkhuseli Woluntu, yayizizigidi ezimakhulu amabini anamashumi amahlanu. Ngokwezibalo zika Statistics South Africa elilizwe linabantu abazizigidi ezingamashumi amahlanu. OkaZuma ngewanika wonke ummi welizwe isigidi esinye, aphinde aqhubeke akhe ipomakazi lezigidi ezingamakhulu amabini. Cinga nje ukuba ungasenzani isigidi esinye?
Elizweni apho izigidigidi ezingamakhulu asixhenxe ziphelela kubuqhophololo, libe liphethwe ngabantu abazingomba isifuba ngokuthi bayilwela lenkululeko. Ndiyazibuza ukuba babelwela ukutya imali ngoluhlobo na. Ngoomama notata abanjani abangazikhathaziyo ngendlala egqubayo, ababukelayo ulutsha lumka nomoya. Le mikhuba ihlathuzelisa amanwele egilwa ziingwevu ilungiselela njani elilizwe ukuze ubeyimpumelelo Umboni ka 2030 yophuhliso lwelilizwe (Vision 2030)?
Andiyibukelanga ingxelo. Ndohlulekile kukumamela umntu omdala exoka. Abahle nabalwela ngokwenene sebalala ngoxolo.

Related Articles

Responses