Mawubuye uMzantsi Afrika – By Ntsiki Khunju

Mawubuye uMzantsi Afrika

By Ntsiki Khunju

Waphalala sikujongile, sizwe sikaPhalo
Yini, Mzantsi Afrika omhle
Ntombendala, sakubukela usonakala
Iintsana zakho zalamba ekhaya

Saphela isizwe likrele nendlala
Zaguquka iinkokheli zaba ziintshaba
Zoxutha ikamva isonka salo
Zabulala ingomso leentsana zelizwe labo
Latshona ilanga emini
Yini, Mzantsi Afrika omhle
Waphalala sikujongile, mzi ontsundu

Akwaba saqwalasela iimpawo zesigulo ziqala
Akwaba ngesaanqanda, asabukela sasonga iizandla
Mhlawumbi ngekungenje namhlanje
Mhlawumbi nyani ngekungenje namhlanje

Sopha silile sizikhothe amanxeba
Kunakaloku nje, ithuba lokupholisa elilizwe silinikiwe
Okwethu kukulisukumela sililwele
Siloxuthe ezandleni zeentshaba esasiba ngamaqhawe ethu

Mzantsi Afrika, ntombendala entle
Beka ithemba lakho kubantwana bakho
Musa ukulila, yosula iinyembezi emehlweni akho
Ziimile iintsana zakho zixhobile ngeli ixesha
Zizothabatha indawo yazo esfubeni sika nina
Zizokhusela isidima somzali wazo
Nangona zingxwelekerhile, zidiniwe, ziqumbile
Zisenalo ithemba loba lizakubuya liphinde libeyintombi elakubo
Mzantsi Afrika wookhokho bethu- sikho thina, sizolanda wena.
Mayibuye, iAfrika!

——————————-

About the author:

Ntsiki Khunju is a member of ACTIVATE! Change Drivers Writer’s Hub. She is a content creator, narrator, and spoken word artist.

Related Articles

Responses